دانلود رایگان


تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های - دانلود رایگاندانلود رایگان ويژگيهاي كيفي - مربوط بودن - قابليت اعتماد - قابليت مقايسه - قابل فهم بودن- پذیرفته شدن شرکت ها - بورس - ویژگی های کیفی اطلاعات- صورت های مالی

دانلود رایگان
تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالیعنوان پایان نامه: تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 116
شرح مختصر:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگيهاي كيفي اطلاعات ،كامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد. روش و ابزار گرداوری داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه 15 مورد مي باشد كه به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذيرفته شدن شركتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي مربوط بودن،قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد وليكن تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين مي باشد.
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه5
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1 بيان مسئله8
4-1 چارچوب نظري تحقيق. 9
5-1 فرضيه هاي تحقيق. 10
6-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 11
7-1اهداف تحقیق. 11
8-1 حدود مطالعاتی. 12
1-8-1 قلمرومکانی. 12
2-8-1 قلمرو زمانی. 12
3-8-1 قلمرو موضوعی. 12
9-1 تعریف واژه هاي کلیدی. 12
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه15
2-2- گزارشگری مالی. 16
3-2 اهداف گزارشگری مالی. 17
4-2 استانداردهای گزارشگری. 18
5-2 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي گردد؟20
1-5-2 سرمايه گذاران. 21
2-5-2- اعطا كنندگان تسهيلات مالي. 21
3-5-2- تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران. 21
4-5-2-مشتريان. 21
5-5-2- كاركنان. 21
6-5-2- دولت.. 22
7-5-2- جامعه22
8-5-2 ساير استفاده كنندگان. 22
6-2 چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگيهاي كيفي مطلوب افشاء شود؟22
7-2 ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی. 25
8-2مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی. 26
9-2 ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی. 27
10-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی. 30
11-2چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟31
1-11-2 قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟)32
2-11-2- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟)34
12-2 چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟35
1-12-2 قابل فهم بودن. 35
2-12-2-قابل مقایسه بودن. 36
13-2 چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟37
14-2 خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا39
15-2خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان. 41
16-2 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی. 43
17-2 هزینه های گزارشگری. 45
18-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام47
1-18-2 گزارشگری انعطاف پذیر. 47
2-18-2 گزارشگری بخشهای مجزا47
3-18-2 توضیح ماهیت فعالیت شرکتها48
4-18-2 تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها48
5-18-2 اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری. 48
6-18-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت.. 48
7-18-2 انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات.. 49
8-18-2 افشای اطلاعات غیر مالی. 49
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه51
2-3 روش تحقیق. 51
3-3 مدل مفهومی تحقیق. 52
4-3 متغیرهای تحقیق. 52
5-3 اعتبار تحقیق. 53
6-3 روایی آزمون. 53
7-3 جامعه آماری. 53
8-3 نمونه آماری. 54
9-3 روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات.. 56
1-9-3 روش میدانی. 56
10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها58
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه‏62
2-4 تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی. 62
1-2-4 بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی. 63
2-2-4 بررسی توصیفی مدت سابقه کاری. 64
3-2-4 بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی. 65
4-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است .66
5-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است .67
6-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟68
7-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟69
8-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی کامل بودن به چه میزان است؟70
9-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟71
10-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است .72
11-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟73
12-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهراندرمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟74
13-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟75
14-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟76
15-2-4 به نظر شما میزان پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی قابل فهم بودناطلاعات چقدر است؟77
3-4 آماراستنباطی. 78
1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول. 78
1-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی مربوط بودن. 78
2-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دومبرای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابليت مقايسه79
3-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سومبرای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابليت اعتماد80
4-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارمبرای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابل فهم بودن. 81
2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی. 82
1-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگیهاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي. 82
3-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای. 83
1-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک:83
2-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو:83
3-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه:84
4-3-3-4تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار. 85
5-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق:86
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه88
2-5خلاصه تحقیق. 88
3-5 نتیجه گیری. 89
1-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول. 89
2-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم90
3-3-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم90
4-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم90
5-3-5نتیجه گیری کلی. 91
4-5 پیشنهادات کاربردی. 92
5-5پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 92
6-5 محدودیتهای تحقیق. 93

پیوستها
پیوست الف: پرسشنامه95
پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه99
منابع و ماخذ
منابع فارسي:101
منابع لاتین:103
چکیده لاتین. 105
جدول 1-2 مقایسهخصوصیات کیفی اطلاعات مالی (ایران، آمریکا، انگلیس و بین المللی)44
جدول 2-2 مقایسه خصوصیات کیفی محدود کننده45
جدول 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرک.. 63
جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان ازنظر مدت سابقه کاری. 64
جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان اشنای باصورتهای مالی. 65
جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 66
جدول 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 67
جدول 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 68
جدول 7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 69
جدول 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 71
جدول 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 72
جدول 11-4 توصیف سوال 11باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 73
جدول 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 74
جدول 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 75
جدول 14-4 توصیف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 76
جدول 15-4 توصیف سوال 15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 77
جدول 16-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی مربوط بودن. 78
جدول 17-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دومبرای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابليت مقايسه79
جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سومبرای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابليت اعتماد80
جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارمبرای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابل فهم بودن. 81
جدول 19-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگیهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي. 82
جدول 20-4آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیرپذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهاي مالي. 83
جدول 21-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابليت مقايسه اطلاعات در صورتهاي مالي. 84
جدول 22-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربر ویژگی قابليت اعتماد اطلاعات در صورتهاي مالي. 84
جدول 23-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهاي مالي. 85
جدول 24-4آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی هاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي:86
جدول 1-5تاثیرپذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برهر یک از ویژگیهای کیفی. 91
نمودار 1-2 خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس بیانیه شماره دو هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا40
نمودار 2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی کشور انگلستان. 42
نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 52
نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 63
نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان. 64
نمودار 3-4 توصیف سوال 3 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 65
نمودار 4-4توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 66
نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 67
نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 68
نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 69
نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 70
نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 71
نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 72
نمودار 11-4 توصیف سوال 11باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 73
نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 74
نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 75
نمودار 14-4 توصیف سوال14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 76
نمودار 15-4 توصیف سوال 15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 77


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیزیوتراپی (Physiotherapy)

به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت. در آستانه برگزاری بیست و ...

بهترین آنتی ویروسهای جهان

Locky Ransomware چیست؟ Locky یک بدافزار جدید رمزنگاری فایل است. دو کار انجام می دهد: فایل های ...

تاثیر مشکل نمایندگی جریان های نقدی آزاد بر محتوای …

... در شرکت های پذیرفته ... تاثیر مدیریت سود بر ... آن ها در بورس ...

تبریز شهر آرزوها - برج و شهرک ها

تبریز شهر آرزوها - برج و شهرک ها - ... با حضور دكتر احمدي نژاد صورت گرفت؛ افتتاح و بهره ...

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران مقدمه : ساختاراقتصادی ...

ناگفته‌های رئیس تشکیلات مخفی حزب توده در ایران در

ناگفته‌های رئیس تشکیلات مخفی حزب توده در ایران در گفتگو با فارس/۱ حزب توده یک تراژدی ...

تاثیر گرمای هوا بر خلق وخوی انسان ها - آکا

تاثیر گرمای هوا بر خلق وخوی انسان ها گرمای هوا,تاثیر گرما بر رفتار

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

ناگفته‌های رئیس تشکیلات مخفی حزب توده در ایران در

ناگفته‌های رئیس تشکیلات مخفی حزب توده در ایران در گفتگو با فارس/۱ حزب توده یک تراژدی ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران مقدمه : ساختاراقتصادی ...

ثبت نام پیام نور | فراگیر پیام نور | ثبت نام …

نام کتاب. کد کتاب. پایه تدریس. سال چاپ. حذفیات و ملاحظات. عربی 2 کلیه رشته­ها (به استثنای ...

حسابرسی چیست؟ - حسابرسی نو ین

حسابرسی نو ین ... تعریف و هدف حسابرسی. حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و ...

بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در

بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

accountingpapers - نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا …

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری. فاطمه مالکی. دانشجوی دکتری حسابداری

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

BourseIran [پرسشها و پاسخهای بورسی] Training and …

پرسشها و پاسخ های بورسی. 1-بورس چیست؟ بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می ...

تحقیق درباره درباره محصول ذرت

وکتور مشاغل (8) با فرمت های Ai EPS PSD PNG

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن جلد یک

تحقیق درمورد لکنت زبان

تحقیق درباره راههاي خداشناسي

تحقیق درباره طراحي نيمكت

مقاله ترجمه شده الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای

مقاله ترجمه شده الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای

arabi dovvom

دانلود مقاله پیش بینی بارش باران به کمک شبکه عصبی