دانلود رایگان


‌ بررسي جايگاه صبر و سكوت درآثار سعدي - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از گردآوری رساله، پژوهش و تحقیق در مبحث شعر دفاع مقدس در فرهنگ ديني و عام مردم ايران، سكوت، صبر و بردباري جايگاهي ارج

دانلود رایگان
‌ بررسي جايگاه صبر و سكوت درآثار سعديفهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده . .
فصل اول: کلیات
. . .
. . .
. .
. .

فصل دوم: نگاهی به زندگی و آثار سعدی
. . . .
. . .
فصل سوم: جایگاه صبر و سکوت در آیات و روایات اسلامی
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم: جایگاه صبر و سکوت در ادبیات فارسی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل پنجم: جایگاه صبر و سکوت در آثار سعدی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان
صفحه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ششم: نتیجه گیری یافته های طرح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
چکیده
واژگان كليدي:
سعدي، صبر، سكوت، خاموشي، آموزه هاي ديني،
1- کلیات
1-1- مقدّمه
هدف از گردآوری رساله، پژوهش و تحقیق در مبحث شعر دفاع مقدس در فرهنگ ديني و عام مردم ايران، سكوت، صبر و بردباري جايگاهي ارجمند در رفتار، گفتار، كردار و كنش و واكنش هاي روز مره دارد. يكى از ويژگي هايى كه در طول تاريخ زندگى انسان، در همه صحنه ها و عرصه ها، خوشي ها وسختى ها مصيبت ها و مرارت ها، موجب سعادت وخوشبختى انسان ها بوده و هست صبر و استقامت و سكوت انديشمندانه است. در قرآن كريم و روايات اهل بيت(عليهم السلام)و همين طور ادبيات و آموزه هاي اخلاقي ايرانيان، اين دو ويژگي به فراواني مورد تكريم و تمجيد واقع شده است. زندگى بشر در دنيا گره خورده در مشكلات و رخدادهاي گوناگوني استكه تنها به سرپنجة خرد ورزي و درايّت قابل حل است. بدين معني كه انسان چه هنگام بايد لب به سخن بگشايد و در چه موقعي سكوت و خاموشي پيشه ساخته و شكيبايي برگزيند. اگر انسان صبر و استقامت را كهرمز غلبه او بر اين مشكلات است نداشته باشد بدون ترديد با شكست مواجه شدهو راه تعالى و تكامل بر او بسته خواهد شد. اَلحِلمُ غِطاءٌ ساتِرٌ وَالعَقلُ حِسامٌقاطِعٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خَلْقِكَ بِحِلْمِكَ وَقاتِلْ هَواكَ بِعَقْلِكَ بردباری پرده اي است پوشاننده و عقل شمشیریست برّان، پس عیوب اخلاقی خود را با بردباریت بپوشان و هوایت را با عقلت بکش. (نهج البلاغه، 1387 :1287)
سكوت و خاموشي مدبرّانه و از سرتعقل از ديگر فضايل انساني است كه در كنار صبر به عنواي يكي از صفات مثبت انساني و اخلاقي به شدّت در متون ديني و ادبي مورد توجه قرار گرفته و بسيار ممدوح است. موسویاصفهانیمي نويسد: در زبان فارسی صمت به فتح صاد و سکون میم را برخی به سکوت معنا کرده اند ولی میان این دو واژه، تفاوت های مهم و اساسی وجود دارد. حضرت امیر مؤمنان(ع) درعبارتي کوتاه، با اشاره به این دو اصطلاح برای آن ها کاربردها و آثار خاص بیان می کند و می فرماید: الصّمتُحُكمٌ،والسُّكوتُسَلامَهٌ،والكِتمانُطرَفٌمِنالسَّعادَهَ؛ صمت و خاموشی، حکمت و فرزانگی است و سکوت، سلامت از گرفتاری و کتمان و راز داری، بخشی از سعادت است. (موسویاصفهانی، 1382 : 63) درقرآن كريم نيز به حفظ زبان و اهميّت سكوت اشاراتي رفته است که بیانگر حکمت و فرزانگي در سكوت است. در سورة مباركه مريم، حضرت زکریا (ع) پس از استجابت دعایش براي داشتن فرزند، خواهان نشانه ای از سوی خداوند می شود و فرمان الهی به او می رسد که نشانه و آیه تو آن است که سه شبانه روز کامل سخن نگویی و سکوت اختیار کنی، از این رو هنگامی که از محراب، عبادت خویش به سوی مردم بازگشت به ایشان اشاره کرد که بامدادان و شامگاهان خداوند را تسبیح کند (قرآن كريم، 19: 11-10)زیرا بنی اسرائیل از این که وی فرزندی ندارد و امت، بی پیامبر می شوند از این مسئله نگران بودند. (مریم، آیه 5) مورد دیگر زمانی است که حضرت مریم (س) عیسی (ع) را می زاید و می هراسد که متهم به امری زشت شود. از این رو مأمور به سکوت و خاموشی می شود. با این تفاوت که وی مأمور می شود تا یک روز را به عنوان نذر خداوند رحمان، روزه سکوت بگیرد و با انسانی سخن نگوید . (همان:62) 1-2- هدف تحقيق:
13- ادبيات و پيشينة تحقيق:
1-4- روش تحقيق:
2- نگاهي به زندگي وآثار سعدي
2-1- زندگي نامه
براساس تفسیرها و حدس هایی که از نوشته ها و سروده های خود سعدی در گلستان و بوستان می زنند، و با توجه به این که سعدی تاریخ پایان نوشته شدن این دو اثر را در خود آن ها مشخص کرده است، دو حدس اصلی در تاریخ تولد سعدی زده شده است. نظر اکثریت مبتنی بر بخشی از دیباچهٔ گلستان است (با شروع یک شب تأمل ایام گذشته می کردم ) که بر اساس بیت ای که پنجاه رفت و در خوابی و سایر شواهد این حکایت، سعدی را در ۶۵۶ قمری حدوداً پنجاه ساله می دانند و در نتیجه تولد وی را در حدود ۶۰۶ قمری می گیرند.
سعدي مي نويسد: معلم احتمالی دیگر وی در بغداد ابوالفرج بن جوزی بوده است که در هویت اصلی وی بین پژوهندگان (از جمله بین محمد قزوینی و محیط طباطبایی) اختلاف وجود دارد . (موحد، 1374: 22).
سعدی براساس حكايت هاي گلستان به شهرهای خاور نزدیک و خاورمیانه، هندوستان، حبشه، مصر و شمال آفریقا سفر کرد ظاهراً این جهانگردی سی سال به طول انجامید. حکایت هایی که سعدی در گلستان و بوستان آورده است، نگرش و بینش او را نمایان می سازد. وی در مدرسه نظامیه بغداد دانش آموخته بود و در آنجا مقيم بود. او در سفرها نیز سختی هاي بسیاري تحمل كرده است. آن طور که از روایت بوستان بر می آید، وقتی در هند سازکار بتی را کشف کرد و برهمن فريبكاري را که در آنجا نهان بود در چاله انداخت و کشت. سعدي در بوستان، این روش را در برابر همه فریبکاران توصیه کرده مي كند. حکایات سعدی عموماً پندآموز و مشحون از پند و پاره ای مطایبات است. سعدی، ایمان را مایه تسلی مي داند و راه التیام زخم های زندگی را محبت و دوستی قلمداد می كند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
‌ بررسي جايگاه صبر


سكوت درآثار سعدي


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کشکول افشاری ارومیه ای

آبان ماه

دانلود پروژه حسابداری دولتی (فرمت فایل word ورد

آلودگی صوتی ، غول آرام

پرسشنامه افسردگی بک BDI

مقاله نشانه های ظهور

استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال

کتاب ریاضی 2 پارسه

تحقیق درمورد قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Acer Aspire 5720G