دانلود رایگان


شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني (مطالعه موردی: گروه صنعتي انرژي سبز)چکیده کلید واژه ها: حسابداري، منابع انساني، حمایت دولت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1–1- مقدمه. 2
1–2- بیان مسأله. 4
1–3- ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- اهداف تحقیق. 7
1-5- سوالات تحقیق. 7
1–5- قلمرو تحقیق. 8
1-5-1-قلمرو موضوعی.. 8
1-5-2-قلمرو مکانی 8
1-5-3-قلمرو زمانی 8
1-6- مدل مفهومی تحقیق. 8
1-7- واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه. 12
2-1-بخش اول: مدیریت منابع انسانی.. 14
2-1-1- تعریف و مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 15
2-1-2 - ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 16
2-1-3 -اهداف مدیریت منابع انسانی 18
2-1-3-1 -اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سازمان 19
2-1-3-2-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران 19
2-1-3-3-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان 20
2-1-3-4-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان 20
2-1-4 -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی 20
2-1-5 - مدل ها و چارچوب های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی 21
2-2- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی.. 33
2-2-1 تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 33
2-2-2- مفهوم حسابداری منابع انسانی.. 39
2-2-3- حسابداری منابع انسانی و هزینه های نیروی انسانی.. 42
2-2-3-1- هزینه های اوليه 42
2-2-3-2 -هزینه های جايگزيني.. 43
2-2-4- اهداف حسابداری منابع انسانی 45
2-2-5 - ویژگی های حسابداری منابع انسانی 47
2-2-6 - نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان ها 48
2-2-7 - مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی 51
2-2-8-کاربردهای حسابداری منابع انسانی.. 56
2-2-8-1 -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی.. 56
2-2-9 - دلایل توسعه حسابداری منابع انسانی 66
2-2-9-1 - سطح كلان. 66
2-2-9-2 – سطح خرد. 66
2-2-10- مزایای حسابداری منابع انسانی.. 67
2-2-11- نظریات محققان در زمینه حسابداری منابع انسانی 71
2-2-12- نیروی انسانی به عنوان دارایی 74
2-2-13- ساختار اقتصادی ایران. 77
2-2-14 - موانع استقرار حسابداری منابع انسانی.. 79
2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق. 82
2-3-1 - تحقیقات داخلی.. 82
2-3-2- تحقیقات خارج از ایران. 83
2-4- آشنایی با سازمان مورد مطالعه. 86
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه 91
3-2- روش تحقیق. 92
3-3- جامعه آماری.. 92
3-4- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 92
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق. 93
3-6- روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری.. 94
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 97
4-2- آمار توصیفی.. 99
4-2-1- جنسیت.. 100
4-2- سابقه کار 101
4-2-3- تحصیلات.. 102
4-3- آمار استنباطی.. 103
4-3-1-آزمون فرضیه اول. 103
4-3-3-آزمون فرضیه دوم. 104
4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 105
4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 106
4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 107
4-3-7- آزمون فرضیه ششم. 108
4-4- نتایج حاصل از رگرسیون متغیرهای تحقیق. 109
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1 مقدمه. 112
5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی.. 113
5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 113
5-2-3- نتایج حاصل از رگرسیون. 116
5-3- پیشنهادات.. 117
5-4- مشکلات و محدودیت های پژوهش 120
5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 121
منابع و مآخذ 122
الف) منابع فارسي.. 122
ب) منابع انگليسي.. 125
پیوست ها129
چكيده انگليسي.. 137
فهرست جداول
جدول (3-1) پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر استقرارسیستم حسابداری منابع انسانی.. 96
جدول (3-2) پایایی پرسشنامه پرسشنامه حسابداری منابع انسانی.. 96
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 100
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 101
جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات.. 102
جدول( 4-4) ماتريس همبستگي بين آگاهي و شناخت كافي از سيستم حسابداري منابع انساني و استقرار سیستم 103
جدول (4-5) ماتريس همبستگي بين نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 104
جدول (4-6) ماتريس همبستگي بين حمایت دولت و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 105
جدول (4-7) ماتريس همبستگي بین نرم افزارهای مناسب و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 106
جدول (4-8) ماتريس همبستگي بين توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی 107
جدول (4-9) ماتريس همبستگي بين حمایت مدیران ارشد و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.. 108
جدول(4-10) خلاصه رگرسیون. 110
جدول( 4-11) آنالیز واریانس رگرسیون. 110
جدول(4-12) ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون. 111

فهرست نمودارها
نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 100
نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 101
نمودار(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات.. 102

فهرست شكل ها
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق. 8
شکل 2-1 سیستم منابع انسانی و مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد. 22
شکل 2-2- مدل مدیریت منابع انسانی میشیگان. 24
شکل 2-3 مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست (مدل مقایسه ای)25
شکل 2-4- مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 28
شکل 2-5- چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین.. 29
شکل 2-6- مدل عوامل مؤثر بر استراتژي ها و خط مشي هاي مدیریت منابع انسانی.. 31
شکل 2-7- چرخه منابع انساني ويلسون. 32
شکل 2-8- مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی.............................................................. 46
شکل 2-9-نقش حسابداری منابع انسانی.. 51
شکل 2-10 الگوی داده – ستاده سیستم مدیریت منابع انسانی.. 57


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت منابع انسانی - قوانین و مقررات ایثارگران

موضوع اين وبلاك منابع انساني ، اخبار و مصوبات و اطلاع رسانی است انتقاد سازنده شما را ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

مراسم قرعه‌کشي جوايز سومين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين برگزار شد. به گزارش ...

مدیریت منابع انسانی - قوانین و مقررات ایثارگران

موضوع اين وبلاك منابع انساني ، اخبار و مصوبات و اطلاع رسانی است انتقاد سازنده شما را ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش …

آموزش و پرورش ،سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش راهنمایی تحصیلی ، مدارس ...

توسعه پايدار شهري:پایداری شهری:پایداری:مقالات

به نام خدا . موقعيت شما : سايت مرجع مديريت شهري >> مفاهيم >> توسعه پايدار شهري. لينک پيشنهادي : ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

مراسم قرعه‌کشي جوايز سومين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين برگزار شد. به گزارش ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن ...

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

800x600. چكيده : مدتي است واژه هايي نظير erp, mis … اذهان شركت هاي دولتي و خصوصي را به خود مشغول ...

باهمایش - bahamayesh.com

محور های همایش. همایش بین المللی حسابداری, اقتصاد و بانکداری. محورهای همایش : محورهای حسابداری

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1]

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1] محمد کيواني امينه ٭ چكيده: با توجه به اهميت مکتب نهادگرائي در ...

توسعه پايدار شهري:پایداری شهری:پایداری:مقالات

به نام خدا . موقعيت شما : سايت مرجع مديريت شهري >> مفاهيم >> توسعه پايدار شهري. لينک پيشنهادي : ...

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

معرفی دوره تخصصی کارآفرینی . کارآفرینی یا Entrepreneurship واژه ای نسبتاً قدیمی است که ریشه فرانسوی ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه تخصصی ...

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1]

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1] محمد کيواني امينه ٭ چكيده: با توجه به اهميت مکتب نهادگرائي در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش …

آموزش و پرورش ،سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش راهنمایی تحصیلی ، مدارس ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی، 26 و 27 بهمن ماه 1389 توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ...

همایش های اسفند ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام‌شناسان ایران و جهان 25 تا 26 اسفند ماه 1395

مدیریت منابع انسانی - قوانین و مقررات ایثارگران

موضوع اين وبلاك منابع انساني ، اخبار و مصوبات و اطلاع رسانی است انتقاد سازنده شما را ...

یادگیری زبان انگلیسی در سریع ترین زمان در منزل

تم زیبای پاورپوینت با موضوع جشن تولد کودکانه و

تحقیق درباره خواجه نصیر طوسی

نقش دکوراسیون داخلی واحدهای مسکونی در روانشناسی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی...

ابليس از لحاظ لغوي در اعلام قرآن

تحقیق درمورد بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و

تحقیق درباره مـولـوي وسـايـه هـُمـا ،

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

14 بررسی دقت نرم افزار Kenlayer برای طراحی روسازی با